Уязвими групи лица са:

  • Ненавършилите пълнолетие
  • Непридружените ненавършили пълнолетие
  • Хората с увреждания
  • Възрастните хора
  • Бременните жени
  • Самотните родители с ненавършили пълнолетие деца
  • Жертвите на трафик на хора
  • Лицата с тежки здравословни проблеми
  • Лицата с психични разстройства
  • Лицата, които са понесли мъчения, изнасилвания или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, например жените — жертва на генитално осакатяване.